Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 11.11.2021 (Дан Примирја). Тог дана балгајна  и управа предузећа неће радити док остале радне јединице раде у усатаљеном режиму.

Обавештење закупцима гробних места

Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих, а неизмирених обавеза по основу закупа и одржавања гробних места, да исте измире у што краћем року.

Такође, ЈКП “Хигијена Зајечар” обавештава закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о преузимању и признању дуга за закуп и услугу одржавања гробног-их места и начину репрограма дуга, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици наведеној у Уговору.

Уколико се не измире доспеле обавезе, ЈКП “Хигијена Зајечар” ће бити принуђена да исте наплатити принудним путем.

Јкп "Хигијена Зајечар

Обавештавају се закупци гробних места да је ЈКП ”Хигијена Зајечар” потписала Уговор о пословној сарадњи са Републичким фондом Пензијског и инвалидског осигурања из Београда.

На основу потписаног Уговора , ЈКП „Хигијена Зајечар“ може да врши погребне услуге, продаје погребну опрему, врши превоз и сахрањивање, у случају смрти корисника пензије, а да наведене трошкове потражује и наплати од , ПИО Фонд-а, а на захтев лица које сноси трошкове сахране умрлог корисника пензије, након достављања Изјаве о давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова ЈКП “Хигијени Зајечар“ од стране ПИО Фонда, и достави потребне документације.

Овим путем позивамо наше кориснике да користе овај повољан начин регулисања трошкова услуга сахрњивања и куповине погребне опреме.

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 21.09.2021 (Мала Госпојине).

Обавештење закупцима гробних места

Обавјештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих дуговања по рачуну за 2020.годину да исте измире најкасније до 30.06.2021.године.

Након истека наведеног датума, доспела потраживања наплатиће се принудним путем.

Страна 3 од 10