Јавна набавка - машински ископ гробова

 Јавна набавка - гориво

 Јавна набавка - харана за псе

 Јавна набавка - канцелариски материјал

 Јавна набавка - грађевински материјал

 Јавна набавка - електрична енергија