Позивају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали уговор о признању дуга за закуп и услугу одржавања гробног-их места и начину репрограма дуга на рате, да поштују рокове из потписаног уговора и своје обавезе које су доспеле измире по роковима доспећа.
Такође, позивамо све закупце гробних места да измире своја доспела, а неизмирена дуговања по основу закупа и одржавања гробних места.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” ће своја потраживања, почев од 01. априла 2020. године, наплатити принудним путем преко извршитеља.