Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару да је обавеза истих да изврше плаћање закупа и одржавања по достављеним предрачунима.

Закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Споразум о плаћању дуговања на рате, позивају се да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици уплате дуговања из Споразума. Уколико закупци који су потписали Споразум о плаћању дуговања нису исто у потпуности измирили, позивају се исти да за преостали износ неизмиреног дуговања потпишу Анекс постојећег Споразума за отплату дуга. У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће судским путем са законском каматом и трошковима судског поступка до коначне наплате.